Oromo

NBS2GO Afaan OromooGaree Qoʼannaa Macaafa Qulqulluu Akkamitti Jalqabuu Dandeenya

Waaqayyo eenyummaa kee fi bakka jiraattu, hojjettu, ykn hawaasummaan itti fayyadamee bara baraan dhiibbaa uumuu akka barbaadu ni amanna. Jalqabuuf, tarkaanfiiwwan salphaa sadii kunooti:

1. KADHACHUU

… hunduu kadhannaa fi hariiroo irraa eegala.

KADHANNAA
● Michuu kee garee qayyabannaa Macaafa Qulqulluu jalqabuuf si gargaaru argachuuf kadhadhu
● Yeroo hunda waliin kadhadhaa. Karooraa fi kallattii isaa Waaqayyoon gaafadhu.
● Naannoo kee osoo deemtuu kadhadhu. Eebbaa fi eegumsa Waaqayyoo gaafadhu.
● Namootaaf maqaan kadhadhu. Isaan waliin wal arguu, kunuunsuu fi tajaajiluuf carraa Waaqayyoon kadhadhu. Gochaan kunuunsuu garaa banaa fi hariiroo ijaara.
● Fedhii Macaafa Qulqulluu qayyabachuu akka qabaataniif kadhadhu.

HARIIROOTA
● Namoota naannoo kee jiraatan, hojjetan ykn hawaasummaan wal qunnami. Michuu fi jajjabeessaa taʼi.
● Haasaa jalqabi – gaaffii gaarii gaafadhu, dhaggeeffataa gaarii ta’i.
● Nyaata, shaayii, ykn buna dhugaatati yeroo gaarii waliin dabarsi.
● Carraa jaallachuu, kennuu fi tajaajiluu barbaadi.

2. Wal Qunnamuu

… warra fedhii qaban barbaadi.

WOLITTI QABAMUUF KAROORA BAAFADHU
● Guyyaa, sa’aatii fi bakka filadhu.
● Namoota dhufuu barbaaddu tarreessi.
● Kadhadhu isaanis affeeri
● Yoo barbaadde, waan nama bashanansiisuu dhiyeessuuf karoorfadhu.
● Gaaffiiwwan irratti haasoftu tarreessi ykn walga’ii keessaniif sochii “wal baruu” karoorfadhaa.

QAJEELFAMA WALIIGALAA
● Yoo barbaaddan buna, shaayii fi/ykn nyaata salphaa dhiheessaa.
● Simannaa baga nagaan dhuftan, of beeksisuu fi wal baruu (gaaffii ykn tapha tokko fayyadamaa) yeroo ittiin waliin gammadan kenniif.
● Gara dhuma yeroo keetii waan kana fakkatu dubbadhu:“Yeroo gaarii akkasii waliin dabarsineerra. Naannoo nageenya qabuu fi hawaasa namaaf yaadu kan gareen keenya Macaafa Qulqulluu waliin qo’achuu dandeenyu, maal akka jedhuu fi akkamitti akka dhuunfaatti nu waliin walqabatu akka argannu gochuu nan barbaada. Mee fedhii yoo qabaattan naaf himaa.”

3. GEGGEESSUU

… amma jalqabi.

● Tokkoon tokkoon namaatiif Qajeelfama Qoʼannaa buufadhuu maxxansii.
● Qajeelfama Qoʼannaa sana irratti Caaffata Qulqullaaʼoo Yaada Kennan afran keessaa tokko filadhu.
● Hirmaattonni gaaffii guyyaa tokkoon tokkoon isaaniif deebii isaanii galmeessisuuf dabtara xiqqaa ni barbaachisa

Qo’annaa Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo

IFAA (Oromo – Light)

IFAA: Yesus ammas namootatti dubbatee, ?Ani ifa biyya lafaa ti, namni ana duukaa bu’u ifa jireenyaa in qabaata malee, dukkana keessa hin adeemu? isaaniin jedhe. Yohaannis 8:12 Qo’annoo Iddo afuritti qoodaatii waa’ee Jireenya yesuus, hariiroo, dinqii fi ergaa isaa irratti xiyyeeffate qo’adhaa.

Study Guide: View | Download
Leader Guide: View | Download
Duration: 8 week