Tagalog

NBS2GO sa TagalogPaano Magsimula ng isang Grupo ng Pag-aaral ng Bibliya

Naniniwala kami na nais ng Diyos na gamitin kung sino ka at kung saan ka nakatira, nagtatrabaho, o nakikihalubilo para magkaroon ng epekto sa kawalang-hanggan. Upang makapagsimula, narito ang tatlong madaling hakbang:

1. MAGDASAL

… lahat ng ito ay nagsisimula sa panalangin at relasyon.

PANALANGIN
● Manalangin para sa isang kaibigan na tutulong sa iyo na simulan ang grupo ng pag-aaral ng Bibliya.
● Magdasal nang sama-sama. Hilingin sa Diyos ang Kanyang plano at direksyon.
● Manalangin habang naglalakad ka sa iyong lugar. Humingi ng pagpapala at proteksyon ng Diyos.
● Manalangin para sa mga tao sa pamamagitan ng pangalan. Humingi ng pagkakataon sa Diyos na makilala, alagaan, at paglingkuran sila. Mga gawa ng pagmamalasakit sa bukas na puso at bumuo ng mga relasyon.
● Ipanalangin na magkaroon sila ng interes na mag-aral ng Bibliya.

MGA RELASYON
● Kilalanin ang mga nakatira, nagtatrabaho, o nakikihalubilo malapit sa iyo. Maging palakaibigan at nagpapalakas ng loob.
● Magsimula ng mga pag-uusap – magtanong ng mabubuting tanong at maging mabuting tagapakinig.
● Maglaan ng oras nang magkasama, sa tsaa, kape, o pagkain.
● Maghanap ng mga pagkakataong magmahal, magbigay, at maglingkod.

2. IKONEKTA

… hanapin ang mga interesado.

MAGPLANO NG PAGTITIPON
● Pumili ng petsa, oras, at lokasyon.
● Gumawa ng listahan ng mga taong gusto mong puntahan.
● Manalangin at anyayahan sila.
● Magplanong mag-alok ng mga pampalamig, kung gusto mo.
● Gumawa ng listahan ng mga tanong para sa pag-uusap o magplano ng isang aktibidad na “magpakilala” para sa iyong pagtitipon.

GABAY SA PAGTITIPON
● Maghain ng kape, tsaa at/o meryenda kung gusto.
● Welcome, ipakilala ang iyong sarili at kilalanin ang isa’t isa (gumamit ng mga tanong o aktibidad) at bigyan sila ng oras upang magsaya sa isa’t isa.
● Sa pagtatapos ng iyong oras, sabihin ang ganito: “Napakasaya naming magkasama. Nais kong maglaan ng isang ligtas na kapaligiran at isang mapagmalasakit na komunidad kung saan ang isang grupo namin ay maaaring mag-aral ng Bibliya nang sama-sama, na matutuklasan kung ano ang sinasabi nito at kung paano ito nauugnay sa amin nang personal. Mangyaring ipaalam sa akin kung interesado ka.”

3. PANGUNGUNA

… ngayon magsimula.

● I-download at i-print ang Gabay sa Pag-aaral para sa bawat tao.
● Pumili ng isa sa apat na set ng Iminungkahing Banal na Kasulatan sa Gabay sa Pag-aaral na iyon.
● Ang mga kalahok ay mangangailangan ng isang maliit na kuwaderno upang maitala ang kanilang mga sagot sa bawat araw na mga tanong.

Pag-aaral sa Bibliya sa Tagalog

LIWANAG (Tagalog – Light)

LIWANAG: Ang buhay para sa pawikan ay nasa karagatan. Ang kamatayan ay tiyak kapag inilalayo sa kanilang natural na tirahan ng anumang artipisyal na liwanag. Ipinahayag ni Hesus, “Ako ang Liwanag ng sanlibutan… ang liwanag na umaakay sa buhay” Juan 8:12.Maghukay sa apat na pag-aaral na nakasentro sa buhay, mga relasyon, mga himala, at mga mensahe ni Hesus.

~Study Guide~: ~View~ | ~Download~
~Leader Guide~: ~View~ | ~Download~
8 week