Zulu

NBS2GO ngesiZuluIndlela Yokuqala Iqembu Lesifundo SeBhayibheli

Sikholelwa ukuthi uNkulunkulu ufisa ukusebenzisa lokho oyikho nalapho uhlala khona, usebenza khona, noma uzihlanganise nabantu ukuze abe nomthelela waphakade. Ukuze uqalise, nazi izinyathelo ezintathu ezilula:

1. THANDAZA

… konke kuqala ngomthandazo kanye nobudlelwane.

UMTHANDAZO

 • Thandazela umngane ozokusiza uqale iqembu lesifundo seBhayibheli.
 • Thandazani ndawonye njalo. Cela uNkulunkulu icebo lakhe kanye nesiqondiso.
 • Thandaza lapho uhamba endaweni yakini. Cela isibusiso nesivikelo sikaNkulunkulu.
 • Thandazela abantu ngamagama. Cela uNkulunkulu akuphe amathuba okuba uhlangane nabo, ubanakekele, futhi ubakhonze. Izenzo zokunakekela zivula izinhliziyo futhi zakha ubudlelwano.
 • Bathandazele ukuba babe nesithakazelo sokutadisha iBhayibheli.

UBUDLELWANE

 • Hlangana nalabo abahlala, abasebenza, noma ohlanganyela nabo eduze nawe. Yiba nobungane futhi ukhuthaze.
 • Qala izingxoxo – buza imibuzo emihle futhi ube yisilaleli esihle.
 • Chithani isikhathi ndawonye, niphuze itiye, ikhofi noma nidle.
 • Funa amathuba okuthanda, ukupha, nokukhonza.

2. XHUMANA

… thola abanentshisekelo.

HLELA UMHLANGANO

 • Khetha usuku, isikhathi, nendawo.
 • Yenza uhlu lwabantu ofuna ukuza.
 • Thandaza futhi ubameme.
 • Hlela ukunikeza ukudla okuphuzwayo, uma uthanda.
 • Yenza uhlu lwemibuzo eningaxoxa ngayo noma hlela into ethi “jwayelana” nombuthano wenu.

UMHLAHLANDLELA WOKUBUTHA

 • Phaka ikhofi, itiye kanye/noma ukudla okulula uma uthanda.
 • Siyakwamukela, zazise futhi nazane (sebenzisani imibuzo noma into ethile) futhi nibanike isikhathi sokujabulelana.
 • Ngasekupheleni kwesikhathi sakho, yisho into enjengale: “Sibe nesikhathi esimnandi ndawonye. Ngifisa ukunikeza indawo ephephile kanye nomphakathi okhathalelayo lapho iqembu lethu lingakwazi ukufunda iBhayibheli ndawonye, lithole elikushoyo nokuthi lihlobana kanjani nathi. Ngicela ungazise uma ungathanda.”

3. MHOLI

… qala manje.

 • Dawuniloda futhi uphrinte Incwadi yokufunda yomuntu ngamunye.
 • Khetha iqoqo elilodwa kwamane emiBhalo Esikiselwe kuleyo Nhlangano Yokufunda.
 • Ababambiqhaza bazodinga incwajana yokubhala ukuze babhale izimpendulo zabo emibuzweni yosuku ngalunye.

Isifundo seBhayobheli ngesiZulu

UKUKHANYA (Zulu – Light)

UKUKHANYA: Ukuphila kofudu lwasolwandle kuselwandle. Ukufa kuqinisekile lapho lususwa nemvelo yalo indawo yokuhlala nganoma yikuphi ukukhanya okwenziwe. UJesu wathi, “Mina ngikukhanya kwezwe…woba nokukhanya kokuphila” NgokukaJohane 8:12. Ngena ezifundweni ezine ezigxile empilweni, ubudlelwano, izimangaliso, kanye nemiyalezo kaJesu.

Study Guide: View | Download
Leader Guide: View | Download
Duration: 8 week

ISIKHATHI SOKUQALA ONYAKENI WEBANDLA (Zulu – Advent)

Isikhathi sokuqala onyakeni webandla siwuhlelo lwamasonto amane elenzelwe ukuholela ukunaka kwethu ekuthomeni okuthobekile koMsindisi wempilo yethu. Lesi sifundo sihlanganisa izindaba ezine ezivela kuMathewu noLuka. Sifunda icebo likaNkulunkulu lokuzalwa kukaJesu Kristu, sizwe nokuthi kwakunjani ukuba khona kule micimbi. Indlela yemibuzo nezimpendulo ingasetshenziselwa ukukhuleka kwemindeni, ingxoxo yeqembu, nokuzifundela.

Study Guide: View | Download
Duration: 4 week